W takim przypadku dokonujemy technicznego skreślenia w USOS, natomiast student decyzję o skreśleniu otrzyma w terminie, w którym będzie istniała możliwość wydania decyzji. 

W przypadku studiów płatnych stosuje się przepis § 4 ust 2 Uchwały nr 416 Senatu UŁ z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim, który stanowi, że student otrzymuje zwrot dokonanej opłaty za kształcenie, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu, który upłynął od początku roku akademickiego do dnia rezygnacji na podstawie oświadczenia o rezygnacji ze studiów.