Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

Epidemia to wielkie zagrożenie dla naszego zdrowia oraz wyzwanie dla uniwersyteckiej społeczności. W związku z tym władze UŁ wprowadziły szereg rozwiązań, dzięki którym Uczelnia może dalej sprawnie funkcjonować. Dalej pracujemy i uczymy się, wierząc, że, gdy wszystko wróci do normalności, znów się spotkamy – już nie online, lecz na żywo.

Profilaktyczne działania podjęte na UŁ w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, m.in.:
• zawieszenie działalności dydaktycznej do 30.06 włącznie (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w formie online), cała administracja UŁ jest dostępna poprzez kontakt mailowy (lista kontaktów) oraz telefoniczny (zakładka Kontakt)
• odwołanie wszystkich imprez naukowych, kulturalnych, sportowych i innych wydarzeń,
• ograniczenie dostępu do budynków Uniwersytetu Łódzkiego, wprowadzenie pracy zdalnej
• zamknięcie dla użytkowników BUŁ i CWFiS
• pakiet rozwiązań wprowadzonych na zakończenie semestru letniego 2019/2020

Wszystkie zarządzenia i komunikaty znajdują się w osobnej zakładce prosimy o sprawdzanie komunikatów na bieżąco (kliknij)

W związku z komunikatem rządu dotyczącym zamykania granic i ograniczaniu transportu chcieliśmy uspokoić studentów UŁ, którzy pozostali w akademikach, z różnych powodów. Nie zostawimy Was ani nie porzucimy, jesteście częścią UŁ, możecie liczyć na naszą pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Załączamy dla Was list Prorektora ds. studenckich, prof. Tomasza Cieślaka w wersji polskiejangielskiej i rosyjskiej.


Najczęściej zadawane pytania

Sesja, zaliczenia, egzaminy i obrony (60)

Tak. Obrona została przeniesiona z przyczyn od studenta nie zależnych, więc status studenta nie jest stracony.

Wyznaczenie egzaminu zdalnego należy do decyzji prowadzącego. Jeżeli student z różnych przyczyn życiowych nie może przystąpić do egzaminów w letniej sesji, może starać się o indywidualną organizację studiów lub skontaktować się z prowadzącym, aby indywidualnie przeprowadzić egzamin. 

W sesji letniej również mogą być przeprowadzane egzaminy i zaliczenia zdalne. Decyzję w tym zakresie podejmuje prowadzący zajęcia.

W sesji letniej o wyborze trybu (stacjonarnego lub zdalnego) decyduje prowadzący zajęcia. Zasady zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń należy skonsultować z prowadzącym zajęcia.

Problem należy zgłosić do Dziekana, Prodziekana.

Nie. Egzaminy oraz obrony będą mogły być przeprowadzone stacjonarnie dopiero od 24 sierpnia (termin sesji letniej).

Wszystkie wymagane dokumenty mogą być  składane tylko zdalnie. Nie trzeba składać wydruku pracy – wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą.

Nie. Praktyki powinny być realizowane zdalnie, jeśli to możliwe, albo przenoszone na inny semestr studiów.

Szczegóły dotyczące zakwaterowania w domach studenckich UŁ znajdziecie Państwo w tym dokumencie oraz w formularzu.

Sesja letnia może odbyć się w formie tradycyjnej i zdalnej. Szczegóły dotyczące egzaminów powinniście Państwo ustalić z prowadzącymi zajęcia.  

Tak, prowadzący ma taką możliwość. Oczywiście, udział w egzaminie poprawkowym online nie jest dla studentów obowiązkowy – mogą przystąpić do II terminu egzaminu w trybie stacjonarnym w sesji letniej.

Nie podjęto decyzji dotyczącej ewentualnego otwarcia osiedla akademickiego przed terminem rozpoczęcia sesji letniej. Gdy taka decyzja będzie podjęta, informacja zostanie umieszczona na stronie covid19.uni.lodz.pl. Możliwość korzystania z akademików od czerwca zarezerwowana jest dla studentów ostatnich lat studiów prowadzących badania laboratoryjne niezbędne do ukończenia prac dyplomowych.

W kwestii instrukcji dla pracowników – nie ma takiej potrzeby; pracownicy dziekanatów inicjujący obieg protokołu są instruowani na bieżąco. Egzaminy inżynierskie z semestru zimowego mogą się odbywać od 18 maja; przerwa w funkcjonowaniu JSA mogła mieć wpływ na wyznaczanie terminów tych egzaminów. JSA jest systemem ogólnopolskim, przerwa w jego działaniu jest niezależna od UŁ.

Decyzja dotycząca opłat nie została jeszcze podjęta. Wszystkie aktualizacje będą na bieżąco udostępniane na stronie covid19.uni.lodz.pl

Zaległy egzamin warunkowy trzeba zaliczyć przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego. Tryb obron (zdalny lub stacjonarny) będzie zależny od sytuacji epidemicznej.

Nie. Zaliczenia oraz egzaminy zdalne nie są obowiązkowe. Jeżeli studenci nie mogą z różnych powodów przystąpić do zaliczeń zdalnych, mają prawo zrealizować je stacjonarnie podczas sesji letniej (sierpień–wrzesień).

Tak. Prezentacja multimedialna jest również materiałem dydaktycznym. W związku z tym wykładowca ma prawo zorganizować egzamin, jak również może weryfikować wiedzę udostępnioną we wspomnianym materiale.

Od 1 czerwca biblioteki wydziałowe będą otwierane. Korzystając z nich, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie z Komunikatem nr 2 Dyrektora Biblioteki UŁ.

Tak. Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ studenci prowadzący w czerwcu badania w laboratoriach będą mogli być zakwaterowani w akademikach. Wszyscy ci studenci otrzymają pod koniec maja stosowny mail z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ.

Zasady kwaterowania w domach studenckich zostały zawarte w tym dokumencie.

Tak. Zgodnie z Zarządzeniem nr 119 Rektora UŁ studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich będą mogli prowadzić badania w laboratoriach po uzyskaniu zgody swoich promotorów.

Tak. Zgodnie ze Stanowiskiem Zespołu Radców Prawnych UŁ publiczne, zdalne obrony doktoratów mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Teams. Wszystkie niezbędne informacje i instrukcje znajdziecie Państwo w zakładce Do pobrania.

Nie.

Nie. Protokoły w PP będą podpisywane tak jak dotychczas inne dokumenty.

Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia zobowiązana jest wydać absolwentowi dyplom ukończenia studiów.

Absolwent jest zobowiązany spełnić wszystkie wymogi formalne (dostarczenie zdjęcia, uiszczenie opłaty itp.,) zdalnie.

Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z dnia 15.05.2020:

  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru zimowego 2019/2020) będą odbywały się od 18 maja 2020
  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru letniego 2019/2020) będą odbywały się od 15 czerwca 2020

Tak, ale rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów powoduje konieczność wydruku dokumentów sporządzonych elektronicznie przez Dziekanat; pracownik dziekanatu potwierdzi wówczas sporządzenie wydruku, który następnie powinien zostać włączony do teczki studenta.

Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do teczki studenta dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie. Informację tę będzie drukował i dołączał pracownik dziekanatu.

Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do teczki studenta dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie. Informację tę będzie drukował i dołączał pracownik dziekanatu.

Wszystkie zaliczenia powinny odbywać się elektronicznie na podstawie protokołów w USOS; zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego uregulowano w zarządzeniu nr 116.

Zdecydowanie tak, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 możliwe są egzaminy w formie zdalnej.

Terminy egzaminów dyplomowych przed sesją letnią podane są w tym dokumencie.

Zmieniony terminarz rekrutacji jest już dostępny na stronach UŁ (uchwała nr 692 Senatu UŁ z dnia 27.04.2020 r.).

Obecnie wystarczy wersja elektroniczna w APD; kiedy pojawi się możliwość – wydruk przez dziekanat z APD. Pracownik dziekanatu dołącza do teczki studenta informację o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSW mogą być realizowane zdalnie. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można je uznać za zaliczone, można też je przenieść na inny semestr/rok studiów.

Prosimy jak najszybciej poprosić wykładowców o możliwość zdalnego zaliczania ze wskazanego powodu w takim terminie, aby mogli Państwo skompletować dokumenty. W kwestiach umowy i realizacji wyjazdu proszę kontaktować się na bieżąco z BWZ. Prosimy pamiętać też, że wyjazd będzie możliwy pod warunkiem, że będzie to dla Państwa bezpieczne, decydują względy epidemiczne. Prosimy wstrzymać się jeszcze z zakupem biletów.

Prosimy jak najszybciej poprosić wykładowców o możliwość zdalnego zaliczania ze wskazanego powodu w takim terminie, aby mogli Państwo skompletować dokumenty. W kwestiach umowy i realizacji wyjazdu proszę kontaktować się na bieżąco z BWZ. Prosimy pamiętać też, że wyjazd będzie możliwy pod warunkiem, że będzie to dla Państwa bezpieczne, decydują względy epidemiczne. Prosimy wstrzymać się jeszcze z zakupem biletów.

BWZ jest w stałym kontakcie z dziekanatami oraz z uczelniami partnerskimi. Tam, gdzie tylko będzie to możliwe, dla bezpieczeństwa studentów i pracowników, będziemy próbowali wypracować elektroniczny obieg dokumentów do czasu, aż sytuacja się unormuje. 

Dlatego należy dążyć do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń przed sesją. Prosimy kontaktować się z wykładowcami, informować o sytuacji tej grupy studentów, a dalsze kwestie ustalać bezpośrednio na Wydziale. Prosimy też pozostać w stałym kontakcie z BWZ.

Jeśli kontynuowane są zajęcia online, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby studentów, zwłaszcza z mobilności, przeegzaminować/ zaliczyć im zajęcia online. Sugerujemy, aby studenci odpowiednio wcześniej zasygnalizowali wykładowcom, że nie mają możliwości przyjechać na sesję stacjonarną.

Usilnie zachęcamy Wydziały do szybkiego zorganizowania zaliczeń i egzaminów tym studentom, by mogli wrócić do swoich krajów tak, jak mają zaplanowane. W związku z regulacjami międzynarodowymi, o których mowa, nie przewidujemy konieczności przedłużania pobytu tych studentów.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 120 zajęcia mogą być prowadzone online do 30 czerwca.

Zmieniony terminarz rekrutacji został opublikowany na stronach UŁ, większość kierunków studiów II stopnia przedłuża rekrutację na październik w celu wypełnienia limitów przyjęć, podobnie będzie w bieżącej rekrutacji, choć przedłużenie rekrutacji może nie dotyczyć wszystkich kierunków.

Dziekan Wydziału powinien zapewnić studentowi możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dostępu do urządzeń z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa – zgodnie z Zarządzeniem Rektora. To szczególnie ważne w przypadku studentów zagranicznych, którzy chcą opuścić Polskę.

Tak.

Informacja jest zawarta w szczegółowej instrukcji. Student musi mieć aktualne zdjęcie; w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Sprawa została wyraźnie uregulowana w szczegółowej instrukcji.

Egzamin pisemny, ustny lub dyplomowy zgodnie z zarządzeniem może być rejestrowany przez wykładowcę, a student nie składa w tym zakresie oświadczenia. Student, który nie godzi się na rejestrację, może być niedopuszczony do egzaminu.

Nie tracą terminu; przystępują do egzaminu w sesji; jedynie w wypadku egzaminów dyplomowych Dziekan Wydziału powinien zapewnić studentowi możliwość skorzystania z pomocy w tym zakresie z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa – zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

Jeśli nie były realizowane w formie zdalnej (taka była deklaracja SWFiS), to zajęcia te powinny zostać przesunięte na następny semestr/rok studiów.

Egzaminy w formie online mogą się odbywać pomimo zawieszenia.

Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone online – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – w terminie do 31 maja 2020 r. Nie dotyczy to studentów, którzy uprzednio uzyskali już zgodę na zaliczenie jakiegoś przedmiotu awansem w kolejnym roku akademickim, tj. 2020/2021.

Tak, mogą się odbyć wcześniej. Terminy podano w tym dokumencie.

Należy pamiętać, że w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 egzaminy te powinny odbywać się w formie zdalnej.

Tak.

Tak, terminy te mieszczą w sobie także sesję poprawkową. Zasadą jest, że egzamin poprawkowy nie powinien się odbyć wcześniej niż 7 dni po niezaliczeniu egzaminu w I terminie.

Jeżeli student nie wyrazi chęci do przystąpienia do egzaminu zdalnego, nie traci pierwszego terminu. Jeżeli przystąpi do egzaminu z negatywnym skutkiem, ma prawo do egzaminu w drugim terminie.

Jeżeli student nie wyrazi chęci do przystąpienia do egzaminu zdalnego, nie traci pierwszego terminu. Jeżeli przystąpi do egzaminu z negatywnym skutkiem, ma prawo do egzaminu w drugim terminie.

Tak.

Zajęcia terenowe oraz ich zaliczenie zostaną przeniesione na następny rok akademicki.

Nowy termin sesji letniej dotyczy wszystkich zaliczeń i egzaminów.

Tak.

Terminy wszystkich zaliczeń i egzaminów można uzyskać w dziekanatach swoich wydziałów. Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone online – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – w terminie do 31 maja 2020 r. Nie dotyczy to studentów, którzy uprzednio uzyskali już zgodę na zaliczenie jakiegoś przedmiotu awansem w kolejnym roku akademickim, tj. 2020/2021.

Load More

Sprawy ogólne (4)

Szczegółowe ustalenia podejmują dziekani i kanclerz po uzgodnieniu z Rektorem.

Zebrania wyborcze odbywają się online. Wszelkie informacje o wyborach znajdują się na stronie uni.lodz.pl (zakładka wybory) .

Na ten moment do końca semestru letniego.

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej UŁ i ich rodzin. Im więcej działań prewencyjnych, im bardziej skrupulatnie będziemy ich przestrzegać, tym mniejsze ryzyko zakażenia. Prosimy o wyrozumiałość i spokojne stosowanie się do zarządzeń Rektora. Środki prewencyjne podejmowane są w interesie nas wszystkich, ale ich sukces zależy tylko od tego, jak skrupulatnie i dokładnie będziemy się do nich stosować.

Load More

Studenci/Doktoranci (50)

Przedmioty, które nie mogły odbywać się zdalnie ze względu na swoją specyfikę (na przykład zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe), bez uszczerbku dla interesów studentów będą przeniesione mocą uchwały senatu na inny semestr studiów.

Wszystko zależy od stanu epidemicznego. Na dzień dzisiejszy ustalamy, że następny semestr rozpocznie się 1 października br. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, Uczelnia jest gotowa, aby w pełni realizować zajęcia w następnym semestrze zdalnie.

Na dzień dzisiejszy jest to 24 sierpnia. Natomiast będziemy też reagować na dalszy rozwój pandemii.

Problem należy zgłosić do Dziekana, Prodziekana.

Nie. Praktyki powinny być realizowane zdalnie, jeśli to możliwe, albo przenoszone na inny semestr studiów.

Szczegóły dotyczące zakwaterowania w domach studenckich UŁ znajdziecie Państwo w tym dokumencie oraz w formularzu.

Nie podjęto decyzji dotyczącej ewentualnego otwarcia osiedla akademickiego przed terminem rozpoczęcia sesji letniej. Gdy taka decyzja będzie podjęta, informacja zostanie umieszczona na stronie covid19.uni.lodz.pl. Możliwość korzystania z akademików od czerwca zarezerwowana jest dla studentów ostatnich lat studiów prowadzących badania laboratoryjne niezbędne do ukończenia prac dyplomowych.

Stypendium socjalne, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem nr 141 Rektora UŁ będą wypłacane do lipca.

Większość kierunków studiów II stopnia będzie uruchamiała dodatkowe terminy w październiku. Oczywiście, proszę pamiętać, że warunkiem uruchomienia dodatkowych terminów będzie dostępność wolnych miejsc, tj. niewypełnienie limitów przyjęć w I rekrutacji.

Od 1 czerwca biblioteki wydziałowe będą otwierane. Korzystając z nich, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie z Komunikatem nr 2 Dyrektora Biblioteki UŁ.

Tak. Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ studenci prowadzący w czerwcu badania w laboratoriach będą mogli być zakwaterowani w akademikach. Wszyscy ci studenci otrzymają pod koniec maja stosowny mail z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ.

Zasady kwaterowania w domach studenckich zostały zawarte w tym dokumencie.

Tak. Zgodnie z Zarządzeniem nr 119 Rektora UŁ studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich będą mogli prowadzić badania w laboratoriach po uzyskaniu zgody swoich promotorów.

Zawsze we wrześniu są ogłaszane terminy otwarcia tury w USOS-web do składania wniosków. Na początku września proszę śledzić komunikaty zamieszczane na stronie cos.uni.lodz.pl.

Stosujemy przepisy ustawy, nie ma potrzeby wydawania aktów uczelnianych w tej sprawie.

Na razie można przesyłać skany, a gdy będzie to możliwe – trzeba będzie dostarczyć oryginały.

Tak. Wszystkie informacje dostępne są w materiałach do pobrania.

Tak, przy zastosowaniu Zarządzenia nr 113.

Sprawa do ustalenia.

Sprawa do ustalenia.

Biblioteki Wydziałów są czynne zgodnie z Zarządzeniem nr 121 Rektora UŁ.
Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie z Komunikatem nr 2 Dyrektora Biblioteki UŁ.

Jeżeli wydziały się otworzą w okresie wakacji, studenci i doktoranci będą mieli zapewnione zakwaterowanie. Oczywiście przy założeniu, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli (Komunikat Rektora UŁ z dn. 29.04.2020 r.).

Sesja letnia odbędzie się na przełomie sierpnia i września – wtedy będzie można nocować w akademikach. Oczywiście przy założeniu, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli (Komunikat Rektora UŁ z dn. 29.04.2020 r.).

Szczegóły dotyczące zakwaterowania w domach studenckich UŁ dostępne są w tym dokumencie oraz w formularzu.

Tak. Polscy studenci mogą odebrać swoje rzeczy. Dokładne procedury podane są w Komunikacie Rektora UŁ z dn. 29.04.2020.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących trybu nauki w okresie e-learningu prosimy o kontakt z kierownikami kierunków studiów na Wydziałach.

Zapisy na seminaria odbywają się, podobnie jak zajęcia, zdalnie. W tej sprawie prosimy kontaktować się bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia.  W zależności od decyzji prowadzącego, zajęcia mogą odbywać w komunikatorach (np. Teams) lub w formie korespondencji mailowej (USOSmail).

Tak, programy zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia, powinny być spójne, powinny być więc skonsultowane pomiędzy prowadzącymi. 

Wykłady, co do zasady, są nieobowiązujące, chyba że z programu zajęć wynika, że udział w nich jest obowiązujący.  

Może, biorąc pod uwagę zmianę trybu i formy prowadzonych zajęć w związku z pandemią.  

W takim przypadku dokonujemy technicznego skreślenia w USOS, natomiast student decyzję o skreśleniu otrzyma w terminie, w którym będzie istniała możliwość wydania decyzji. 

W przypadku studiów płatnych stosuje się przepis § 4 ust 2 Uchwały nr 416 Senatu UŁ z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim, który stanowi, że student otrzymuje zwrot dokonanej opłaty za kształcenie, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu, który upłynął od początku roku akademickiego do dnia rezygnacji na podstawie oświadczenia o rezygnacji ze studiów.

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.
Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone on-line – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – termin takiego egzaminu powinien zostać wskazany przez nauczyciela lub Dziekana.

Nie. Każdy student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej założonej w domenie unilodz.eu.

Tak.

Terminy są zawieszone. 

Studenci, doktoranci i inni mieszkańcy domów studenckich UŁ, którzy nie mogą opuścić swojego akademika (w szczególności studenci z innych krajów), proszeni są o bezwzględne stosowanie się do komunikatów wydawanych przez władze Uczelni. Osoby takie mogą być w każdym czasie zobligowane do natychmiastowego opuszczenia akademika, jeśli zaistnieją okoliczności to uzasadniające, niezależne od Uczelni. Studenci zagraniczni z programów wymiany proszeni są o zastosowanie się do prośby o opuszczenie akademika i powrót do domu na czas odwołania zajęć, o ile jest to możliwe i bezpieczne. Jeśli jest to niemożliwe, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, prosimy ograniczyć mobilność i kontakty społeczne, nie podróżować po Polsce i nie wyjeżdżać za granicę.

Wszelkie sprawy związane z wydawaniem zaświadczenia Miesięczna informacja dla osoby ubezpieczonej RMUA będą załatwiane mailowo.

Wydaje się, że przewoźnik będzie honorował ten bilet w kolejnym okresie. Będziemy się starali te sprawy załatwiać z przewoźnikami.

Tak.

W okresie zawieszenia działalności dydaktycznej wszystkie terminy wynikające z procesu dydaktycznego, w tym terminy ustalone w decyzjach władz Uczelni, ulegają zawieszeniu.

O nowym terminarzu akademickim, ewentualnym odrabianiu zajęć czy przesunięciu zajęć na kolejne tygodnie Rektor poinformuje w odpowiednim czasie.

Tak.

Wszystkie niezbędne informacje będą na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowani będą informowani o nowych terminach.

Dla studentów nie będą dostępni, gdyż działalność dydaktyczna została zawieszona we wszystkich formach z wyjątkiem e-learningu. (uzupełnienie – praca zdalna).

Ważność legitymacji w tym przypadku jest przedłużona automatycznie, nie trzeba ich fizycznie przedłużać. Przewoźnicy zostali poinformowani o przedłużeniu ważności legitymacji.

Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są zakazane.

Tak.

Tak.

W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.

Load More

Opłaty (13)

Stypendium socjalne, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem nr 141 Rektora UŁ będą wypłacane do lipca.

  1. Studenci, którzy nie zapłacili z góry lub nie uiścili jeszcze raty marcowej i kolejnych, do 31 maja nic nie wpłacają, a po tym dniu należne raty będą mogli sobie obniżyć o wartość zniżki.
  2. Studenci, którzy już całość zapłacili, ponieważ nie mają z czego potrącić kwoty zniżki, otrzymają zwrot.

Nie, odsetki za wspomniany okres nie będą naliczane.

31 maja br. skończył się okres zawieszenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ. Studenci powinni uregulować opłaty w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd.

Takie przypadki Uczelnia będzie wyjaśniała indywidualnie.

Zwroty będą przekazywane bezpośrednio na konta, z których wpłynęły opłaty. W przypadku wystawionych faktur, obrót dokumentów będzie zgodny z przepisami podatkowymi.

Uczelnia pracuje nad przygotowaniem procedury, która niebawem powinna być znana i podana do wiadomości studentów.

Nie, ulga nie uwzględnia kosztów manipulacyjnych.

Termin opłat był zawieszony do 31 maja br. Od 1 czerwca studenci powinni uregulować opłaty w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd.

Nie. Zgodnie z tekstem zarządzenia zniżka nie przewiduje opłat „za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce”.

Zniżka ustanowiona zarządzeniem Rektora (zarz. 107 z dnia 31.03.2020) nie przysługuje, jeżeli program studiów zakładał realizację zajęć w formie nauczania na odległość.

Zniżka dotyczy nie opłaty podstawowej, ale tej, która realnie została zapłacona. Jeżeli ktoś korzystał z innych zniżek przy wnoszeniu opłaty, wówczas zwrot liczony jest od kwoty realnie zapłaconej, a nie tej podstawowej.

Nie, zwrot nadpłaconych kwot nastąpi automatycznie

Load More

Absolwenci (1)

Nie. Nie ma możliwości odbioru Karty Absolwenta UŁ w Bibliotece UŁ. Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej „Absolwent UŁ” i korzystania z elektronicznej wersji karty. Podczas logowania prosimy wybrać opcję MAM KARTĘ i podać 7-cyfrowy numer karty elektronicznej, który przesłany został w e-mailu potwierdzającym rejestrację i zamówienie karty plastikowej.

Jeśli jako sposób weryfikacji wybrano opcję „okazania dyplomu przy odbiorze karty” – konto będzie niezweryfikowane, a dostęp do karty zablokowany. Prosimy wtedy o kontakt e-mailowy i przesłanie skanu lub zdjęcia dyplomu na adres absolwent@uni.lodz.pl celem potwierdzenia statusu absolwenta.

Load More

Pracownicy naukowi (28)

W kwestii instrukcji dla pracowników – nie ma takiej potrzeby; pracownicy dziekanatów inicjujący obieg protokołu są instruowani na bieżąco. Egzaminy inżynierskie z semestru zimowego mogą się odbywać od 18 maja; przerwa w funkcjonowaniu JSA mogła mieć wpływ na wyznaczanie terminów tych egzaminów. JSA jest systemem ogólnopolskim, przerwa w jego działaniu jest niezależna od UŁ.

Nie.

Nie. Protokoły w PP będą podpisywane tak jak dotychczas inne dokumenty.

Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia zobowiązana jest wydać absolwentowi dyplom ukończenia studiów.

Absolwent jest zobowiązany spełnić wszystkie wymogi formalne (dostarczenie zdjęcia, uiszczenie opłaty itp.,) zdalnie.

Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z dnia 15.05.2020:

  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru zimowego 2019/2020) będą odbywały się od 18 maja 2020
  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru letniego 2019/2020) będą odbywały się od 15 czerwca 2020

Tak, ale rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów powoduje konieczność wydruku dokumentów sporządzonych elektronicznie przez Dziekanat; pracownik dziekanatu potwierdzi wówczas sporządzenie wydruku, który następnie powinien zostać włączony do teczki studenta.

Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do teczki studenta dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie. Informację tę będzie drukował i dołączał pracownik dziekanatu.

Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do teczki studenta dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie. Informację tę będzie drukował i dołączał pracownik dziekanatu.

Wszystkie zaliczenia powinny odbywać się elektronicznie na podstawie protokołów w USOS; zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego uregulowano w zarządzeniu nr 116.

Karty Fitprofit zostały odblokowane 1 lipca br. Osoby, które zamierzają zrezygnować z karty, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 10 czerwca na adres dss@uni.lodz.pl

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Nie, nie spotkają nikogo z Państwa z tego powodu żadne negatywne konsekwencje, zarówno w obszarze wynagrodzeń, jak i rozliczania pensum czy oceny pracowniczej. Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszystkich możliwościach kształcenia zdalnego. Komunikaty będą do Państwa przesyłane niebawem. W tej chwili jest za wcześnie, by mówić o szczegółach rozliczania czasu pracy i zasadach zaliczania godzin zajęć w systemie kształcenia zdalnego. Pewne jest jednak, że wszystkie wątpliwe sytuacje będą rozstrzygane na korzyść pracowników i studentów. 

Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.
Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone on-line – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – termin takiego egzaminu powinien zostać wskazany przez nauczyciela lub Dziekana.

Nie. Każdy student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej założonej w domenie unilodz.eu.

Tak, obsługa Portalu Pracowniczego będzie dostępna poza siecią UŁ w pełnym zakresie funkcjonalności.

W przypadku braku możliwości wydrukowania Informacji PIT-11 za 2019 rok z portalu pracowniczego dokumenty te będą przesyłane drogą mailową. Adres mailowy Działu Płac: dp@uni.lodz.pl W przypadku pracowników nie posiadających dostępu do internetu w domu prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635 41 64, 635 40 96, 635 40 59, 635 40 95. Dokumenty PIT-11 będą przesyłane za pośrednictwem poczty.

Tak.

O tym zadecyduje Rektor późniejszym terminie.

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.

Urlopy wypoczynkowe nie zostały anulowane, gdyż zawieszenie zajęć dydaktycznych nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Pracownicy pracują w domu i w każdej chwili mogą zostać wezwani do stawienia się w miejscu pracy.

Wystarczy mailowa zgoda przełożonego. Podpisy uzupełniane będą później.

Będą – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z jednostkami.

Nie.

W razie potrzeby tak, ale dostęp do budynków jest ograniczony do absolutnego minimum.

Nie.

W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.

Load More

Pracownicy administracyjni (26)

W kwestii instrukcji dla pracowników – nie ma takiej potrzeby; pracownicy dziekanatów inicjujący obieg protokołu są instruowani na bieżąco. Egzaminy inżynierskie z semestru zimowego mogą się odbywać od 18 maja; przerwa w funkcjonowaniu JSA mogła mieć wpływ na wyznaczanie terminów tych egzaminów. JSA jest systemem ogólnopolskim, przerwa w jego działaniu jest niezależna od UŁ.

Nie.

Nie. Protokoły w PP będą podpisywane tak jak dotychczas inne dokumenty.

Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia zobowiązana jest wydać absolwentowi dyplom ukończenia studiów.

Absolwent jest zobowiązany spełnić wszystkie wymogi formalne (dostarczenie zdjęcia, uiszczenie opłaty itp.,) zdalnie.

Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z dnia 15.05.2020:

  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru zimowego 2019/2020) będą odbywały się od 18 maja 2020
  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru letniego 2019/2020) będą odbywały się od 15 czerwca 2020

Tak, ale rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów powoduje konieczność wydruku dokumentów sporządzonych elektronicznie przez Dziekanat; pracownik dziekanatu potwierdzi wówczas sporządzenie wydruku, który następnie powinien zostać włączony do teczki studenta.

Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do teczki studenta dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie. Informację tę będzie drukował i dołączał pracownik dziekanatu.

Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW do teczki studenta dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie. Informację tę będzie drukował i dołączał pracownik dziekanatu.

Wszystkie zaliczenia powinny odbywać się elektronicznie na podstawie protokołów w USOS; zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego uregulowano w zarządzeniu nr 116.

Wszelkie pytania dotyczące działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  prosimy kierować na adres : pkzp@uni.lodz.pl 

Karty Fitprofit zostały odblokowane 1 lipca br. Osoby, które zamierzają zrezygnować z karty, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 10 czerwca na adres dss@uni.lodz.pl

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Nie, nie spotkają nikogo z Państwa z tego powodu żadne negatywne konsekwencje, zarówno w obszarze wynagrodzeń, jak i rozliczania pensum czy oceny pracowniczej. Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszystkich możliwościach kształcenia zdalnego. Komunikaty będą do Państwa przesyłane niebawem. W tej chwili jest za wcześnie, by mówić o szczegółach rozliczania czasu pracy i zasadach zaliczania godzin zajęć w systemie kształcenia zdalnego. Pewne jest jednak, że wszystkie wątpliwe sytuacje będą rozstrzygane na korzyść pracowników i studentów. 

Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.
Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone on-line – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – termin takiego egzaminu powinien zostać wskazany przez nauczyciela lub Dziekana.

Nie. Każdy student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej założonej w domenie unilodz.eu.

Będą – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z jednostkami.

Tak, obsługa Portalu Pracowniczego będzie dostępna poza siecią UŁ w pełnym zakresie funkcjonalności.

W przypadku braku możliwości wydrukowania Informacji PIT-11 za 2019 rok z portalu pracowniczego dokumenty te będą przesyłane drogą mailową. Adres mailowy Działu Płac: dp@uni.lodz.pl W przypadku pracowników nie posiadających dostępu do internetu w domu prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635 41 64, 635 40 96, 635 40 59, 635 40 95. Dokumenty PIT-11 będą przesyłane za pośrednictwem poczty.

W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.

Dla studentów nie będą dostępni, gdyż działalność dydaktyczna została zawieszona we wszystkich formach z wyjątkiem e-learningu.

W razie potrzeby tak, ale dostęp do budynków jest ograniczony do absolutnego minimum.

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.

Urlopy wypoczynkowe nie zostały anulowane, gdyż zawieszenie zajęć dydaktycznych nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Pracownicy pracują w domu i w każdej chwili mogą zostać wezwani do stawienia się w miejscu pracy.

Nie.

Load More

Budynki UŁ (10)

Nie. Praktyki powinny być realizowane zdalnie, jeśli to możliwe, albo przenoszone na inny semestr studiów.

Szczegóły dotyczące zakwaterowania w domach studenckich UŁ znajdziecie Państwo w tym dokumencie oraz w formularzu.

Nie podjęto decyzji dotyczącej ewentualnego otwarcia osiedla akademickiego przed terminem rozpoczęcia sesji letniej. Gdy taka decyzja będzie podjęta, informacja zostanie umieszczona na stronie covid19.uni.lodz.pl. Możliwość korzystania z akademików od czerwca zarezerwowana jest dla studentów ostatnich lat studiów prowadzących badania laboratoryjne niezbędne do ukończenia prac dyplomowych.

Od 1 czerwca biblioteki wydziałowe będą otwierane. Korzystając z nich, proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie z Komunikatem nr 2 Dyrektora Biblioteki UŁ.

Wszelkie pytania dotyczące działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  prosimy kierować na adres : pkzp@uni.lodz.pl 

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Przedszkole UŁ zostało otwarte i pracuje w trybie ograniczonym. Z zajęć i opieki stacjonarnej może skorzystać nie więcej niż 40 dzieci. Dla dzieci, pozostających pod opieką rodziców, Przedszkole prowadzi naukę zdalną.

Tak, Filia jest wydziałem i stosuje się do niej te same reguły, co do wydziałów.

Biblioteki Wydziałów są czynne zgodnie z Zarządzeniem nr 121 Rektora UŁ.
Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie Komunikatem dr 2 Dyrektora BUŁ.

Nie, wstęp do budynków UŁ ograniczony jest teraz do minimum potrzebnego do ich podstawowego funkcjonowania.

Load More