Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii przedłużony został okres obowiązywania postanowień komunikatu Rektora UŁ z dnia 17 marca 2020 r. Do dnia 14 kwietnia 2020 r. pracownicy UŁ pracują w trybie pracy zdalnej (komunikat).

Komunikat Rektora w związku z rozporządzeniem Premiera RP – nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID19

Wcześniej władze Uniwersytetu zawiesiły, do 14 kwietnia 2020 r., działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia – oprócz zajęć online). Zamknięte dla użytkowników są m.in. BUŁ (komunikat BUŁ) i Centrum Wychowania Fizycznego UŁ. Studentom, którzy pozostali w Akademikach przypominamy o konieczności zgłaszania przypadków, mających znamiona ryzyka zarażenia koronawirusem, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Rektora.

Na wniosek JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rady Uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza zawiesza wszystkie czynności wyborcze do odwołania. Nowy kalendarz wyborczy zostanie podany do wiadomości po powrocie do normalnego funkcjonowania Uczelni. Wszelkie informacje o wyborach znajdują się na stronie uni.lodz.pl (zakładka wybory).

W związku z komunikatem rządu dotyczącym zamykania granic i ograniczaniu transportu chcieliśmy uspokoić studentów UŁ, którzy pozostali w akademikach, z różnych powodów. Nie zostawimy Was ani nie porzucimy, jesteście częścią UŁ, możecie liczyć na naszą pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Załączamy dla Was list Prorektora ds. studenckich, prof. Tomasza Cieślaka w wersji polskiejangielskiej i rosyjskiej.

Wszystkim studentom przypominamy również, że zawieszenie zajęć stacjonarnych to nie przerwa w zajęciach, są i będą one kontynuowane zdalnie. Prosimy o zachowanie kontaktu ze swoimi wydziałami i wykładowcami.

Wszystkie zarządzenia i komunikaty znajdują się w osobnej zakładce prosimy o sprawdzanie komunikatów na bieżąco (kliknij)


Najczęściej zadawane pytania

Sprawy ogólne (4)

Szczegółowe ustalenia podejmują dziekani i kanclerz po uzgodnieniu z Rektorem.

Nie będzie zebrań wyborczych. Wszystkie czynności wyborcze zostają przesunięto o dwa tygodnie. Wszelkie informacje o wyborach znajdują się na stronie uni.lodz.pl (zakładka wybory)

Na ten moment do 14 kwietnia z możliwością przedłużenia tego okresu.

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej UŁ i ich rodzin. Im więcej działań prewencyjnych, im bardziej skrupulatnie będziemy ich przestrzegać, tym mniejsze ryzyko zakażenia. Prosimy o wyrozumiałość i spokojne stosowanie się do zarządzeń Rektora. Środki prewencyjne podejmowane są w interesie nas wszystkich, ale ich sukces zależy tylko od tego, jak skrupulatnie i dokładnie będziemy się do nich stosować.

Load More

Studenci/Doktoranci (27)

W takim przypadku dokonujemy technicznego skreślenia w USOS, natomiast student decyzję o skreśleniu otrzyma w terminie, w którym będzie istniała możliwość wydania decyzji. 

W przypadku studiów płatnych stosuje się przepis § 4 ust 2 Uchwały nr 416 Senatu UŁ z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim, który stanowi, że student otrzymuje zwrot dokonanej opłaty za kształcenie, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu, który upłynął od początku roku akademickiego do dnia rezygnacji na podstawie oświadczenia o rezygnacji ze studiów.

Obecnie BUŁ realizuje szereg bezpłatnych usług, m.in.:

ZAMAWIANIE KOPII CYFROWYCH Z KSIĄŻEK i CZASOPISM – możliwość zdalnego zamawiania cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek, skatalogowanych w systemie bibliotecznym (realizacja zamówień online w dniach: pon.–pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_zamawianiakopii.pdf
SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII DO PRAC NAUKOWYCH – możliwość zdalnego zamawiania zestawień tematycznych ze specjalistycznych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych (realizacja zamówień online w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_sporzadzanie_bibliografii_do_prac.pdf

Więcej informacji jest dostępnych w tym Komunikacie.

Niedługo ustalimy zasady odpłatności za zajęcia, które odbywają się zdalnie. Wtedy też rozwiążemy problem ewentualnych zwrotów. 

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.

Nie. Każdy student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej założonej w domenie unilodz.eu.

Tak.

Terminy są zawieszone. 

Studenci, doktoranci i inni mieszkańcy domów studenckich UŁ, którzy nie mogą opuścić swojego akademika (w szczególności studenci z innych krajów), proszeni są o bezwzględne stosowanie się do komunikatów wydawanych przez władze Uczelni. Osoby takie mogą być w każdym czasie zobligowane do natychmiastowego opuszczenia akademika, jeśli zaistnieją okoliczności to uzasadniające, niezależne od Uczelni. Studenci zagraniczni z programów wymiany proszeni są o zastosowanie się do prośby o opuszczenie akademika i powrót do domu na czas odwołania zajęć, o ile jest to możliwe i bezpieczne. Jeśli jest to niemożliwe, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, prosimy ograniczyć mobilność i kontakty społeczne, nie podróżować po Polsce i nie wyjeżdżać za granicę.

Wszelkie sprawy związane z wydawaniem zaświadczenia Miesięczna informacja dla osoby ubezpieczonej RMUA będą załatwiane mailowo.

Wydaje się, że przewoźnik będzie honorował ten bilet w kolejnym okresie. Będziemy się starali te sprawy załatwiać z przewoźnikami.

Tak.

W czasie zawieszenia zajęć nie muszą wnosić opłat.

W okresie zawieszenia działalności dydaktycznej wszystkie terminy wynikające z procesu dydaktycznego, w tym terminy ustalone w decyzjach władz Uczelni, ulegają zawieszeniu.

O nowym terminarzu akademickim, ewentualnym odrabianiu zajęć czy przesunięciu zajęć na kolejne tygodnie Rektor poinformuje w odpowiednim czasie.

Na razie nie podejmujemy decyzji w tej sprawie. O ewentualnym zwrocie poinformujemy w terminie późniejszym.

Tak.

Wszystkie niezbędne informacje będą na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowani będą informowani o nowych terminach.

Działalność dydaktyczna została zawieszona. O terminarzu akademickim Rektor poinformuje po jego ustaleniu.

Dla studentów nie będą dostępni, gdyż działalność dydaktyczna została zawieszona we wszystkich formach z wyjątkiem e-learningu. (uzupełnienie – praca zdalna).

Ważność legitymacji w tym przypadku jest przedłużona automatycznie – do 31 maja – nie trzeba ich fizycznie przedłużać. Przewoźnicy zostali poinformowani o przedłużeniu ważności legitymacji.

Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są zakazane.

Tak.

Tak.

W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.

Load More

Absolwenci (1)

Nie. Nie ma możliwości odbioru Karty Absolwenta UŁ w Bibliotece UŁ. Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej „Absolwent UŁ” i korzystania z elektronicznej wersji karty. Podczas logowania prosimy wybrać opcję MAM KARTĘ i podać 7-cyfrowy numer karty elektronicznej, który przesłany został w e-mailu potwierdzającym rejestrację i zamówienie karty plastikowej.

Jeśli jako sposób weryfikacji wybrano opcję „okazania dyplomu przy odbiorze karty” – konto będzie niezweryfikowane, a dostęp do karty zablokowany. Prosimy wtedy o kontakt e-mailowy i przesłanie skanu lub zdjęcia dyplomu na adres absolwent@uni.lodz.pl celem potwierdzenia statusu absolwenta.

Load More

Pracownicy naukowi (18)

Obecnie BUŁ realizuje szereg bezpłatnych usług, m.in.:

ZAMAWIANIE KOPII CYFROWYCH Z KSIĄŻEK i CZASOPISM – możliwość zdalnego zamawiania cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek, skatalogowanych w systemie bibliotecznym (realizacja zamówień online w dniach: pon.–pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_zamawianiakopii.pdf
SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII DO PRAC NAUKOWYCH – możliwość zdalnego zamawiania zestawień tematycznych ze specjalistycznych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych (realizacja zamówień online w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_sporzadzanie_bibliografii_do_prac.pdf

Więcej informacji jest dostępnych w tym Komunikacie.

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Nie, nie spotkają nikogo z Państwa z tego powodu żadne negatywne konsekwencje, zarówno w obszarze wynagrodzeń, jak i rozliczania pensum czy oceny pracowniczej. Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszystkich możliwościach kształcenia zdalnego. Komunikaty będą do Państwa przesyłane niebawem. W tej chwili jest za wcześnie, by mówić o szczegółach rozliczania czasu pracy i zasadach zaliczania godzin zajęć w systemie kształcenia zdalnego. Pewne jest jednak, że wszystkie wątpliwe sytuacje będą rozstrzygane na korzyść pracowników i studentów. 

Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.

Nie. Każdy student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej założonej w domenie unilodz.eu.

Tak, obsługa Portalu Pracowniczego będzie dostępna poza siecią UŁ w pełnym zakresie funkcjonalności.

W przypadku braku możliwości wydrukowania Informacji PIT-11 za 2019 rok z portalu pracowniczego dokumenty te będą przesyłane drogą mailową. Adres mailowy Działu Płac: dp@uni.lodz.pl W przypadku pracowników nie posiadających dostępu do internetu w domu prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635 41 64, 635 40 96, 635 40 59, 635 40 95. Dokumenty PIT-11 będą przesyłane za pośrednictwem poczty.

Tak.

O tym zadecyduje Rektor późniejszym terminie.

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.

Urlopy wypoczynkowe nie zostały anulowane, gdyż zawieszenie zajęć dydaktycznych nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Pracownicy pracują w domu i w każdej chwili mogą zostać wezwani do stawienia się w miejscu pracy.

Wystarczy mailowa zgoda przełożonego. Podpisy uzupełniane będą później.

Będą – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z jednostkami.

Nie.

W razie potrzeby tak, ale dostęp do budynków jest ograniczony do absolutnego minimum.

Nie.

W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.

Load More

Pracownicy administracyjni (15)

Obecnie BUŁ realizuje szereg bezpłatnych usług, m.in.:

ZAMAWIANIE KOPII CYFROWYCH Z KSIĄŻEK i CZASOPISM – możliwość zdalnego zamawiania cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek, skatalogowanych w systemie bibliotecznym (realizacja zamówień online w dniach: pon.–pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_zamawianiakopii.pdf
SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII DO PRAC NAUKOWYCH – możliwość zdalnego zamawiania zestawień tematycznych ze specjalistycznych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych (realizacja zamówień online w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_sporzadzanie_bibliografii_do_prac.pdf

Więcej informacji jest dostępnych w tym Komunikacie.

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Nie, nie spotkają nikogo z Państwa z tego powodu żadne negatywne konsekwencje, zarówno w obszarze wynagrodzeń, jak i rozliczania pensum czy oceny pracowniczej. Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszystkich możliwościach kształcenia zdalnego. Komunikaty będą do Państwa przesyłane niebawem. W tej chwili jest za wcześnie, by mówić o szczegółach rozliczania czasu pracy i zasadach zaliczania godzin zajęć w systemie kształcenia zdalnego. Pewne jest jednak, że wszystkie wątpliwe sytuacje będą rozstrzygane na korzyść pracowników i studentów. 

Nie. Wszystkie działania dydaktyczne zostały zawieszone, decyzja dotyczy również procedury skreślania studentów.

Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.

Nie. Każdy student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej założonej w domenie unilodz.eu.

Będą – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z jednostkami.

Tak, obsługa Portalu Pracowniczego będzie dostępna poza siecią UŁ w pełnym zakresie funkcjonalności.

W przypadku braku możliwości wydrukowania Informacji PIT-11 za 2019 rok z portalu pracowniczego dokumenty te będą przesyłane drogą mailową. Adres mailowy Działu Płac: dp@uni.lodz.pl W przypadku pracowników nie posiadających dostępu do internetu w domu prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635 41 64, 635 40 96, 635 40 59, 635 40 95. Dokumenty PIT-11 będą przesyłane za pośrednictwem poczty.

W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.

Dla studentów nie będą dostępni, gdyż działalność dydaktyczna została zawieszona we wszystkich formach z wyjątkiem e-learningu.

W razie potrzeby tak, ale dostęp do budynków jest ograniczony do absolutnego minimum.

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.

Urlopy wypoczynkowe nie zostały anulowane, gdyż zawieszenie zajęć dydaktycznych nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Pracownicy pracują w domu i w każdej chwili mogą zostać wezwani do stawienia się w miejscu pracy.

Nie.

Load More

Budynki UŁ (6)

Obecnie BUŁ realizuje szereg bezpłatnych usług, m.in.:

ZAMAWIANIE KOPII CYFROWYCH Z KSIĄŻEK i CZASOPISM – możliwość zdalnego zamawiania cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek, skatalogowanych w systemie bibliotecznym (realizacja zamówień online w dniach: pon.–pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_zamawianiakopii.pdf
SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII DO PRAC NAUKOWYCH – możliwość zdalnego zamawiania zestawień tematycznych ze specjalistycznych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych (realizacja zamówień online w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00) http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_sporzadzanie_bibliografii_do_prac.pdf

Więcej informacji jest dostępnych w tym Komunikacie.

Wyślij prośbę pod adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl, korzystając ze swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Tak.

Tak, Filia jest wydziałem i stosuje się do niej te same reguły, co do wydziałów.

Nie będą czynne. BUŁ dysponuje dostępem do zasobów elektronicznych i książkomatem. Szczegółowe informacje są dostępne w Komunikacie BUŁ [kliknij tutaj].

Nie, wstęp do budynków UŁ ograniczony jest teraz do minimum potrzebnego do ich podstawowego funkcjonowania.

Load More