Zgodnie z restrykcjami ogłoszonymi przez Rząd RP, wszelkie zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć praktycznych, prowadzone są na Uniwersytecie Łódzkim zdalnie. Decyzję o trybie zajęć podejmują dziekani.

Szczegółowych informacji dotyczących trybu zajęć udzielają dziekanaty Wydziałów.

Szczepienia - komunikat Rektor E. Żądzińskiej

  Szanowni Państwo,

  w związku z pytaniami na temat szczepień przeciwko COVID-19 uprzejmie informuję, że z obowiązujących na dzień dzisiejszy procedur nie wynika, aby pracodawca mógł przeprowadzić w tym zakresie zorganizowaną akcję na rzecz swoich pracowników. W rezultacie, każdy chętny rejestruje się na szczepienie indywidualnie, zaś kolejność szczepień zależy od przynależności do określonej grupy (od 15 stycznia przyjmowane są zapisy osób, które ukończyły 80 lat, a od 22 stycznia rejestrują się osoby po 70 roku życia).  

  Szczegółowe zasady dotyczące sposobu rejestracji oraz kolejności szczepień znaleźć można, między innymi, na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym linkiem znajdziecie Państwo formularz rejestracji na szczepienia.

  Reagując na postulaty zgłaszane przez część pracowników, Uniwersytet Łódzki wystąpił już wcześniej do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o udzielenie informacji, czy jakaś forma zorganizowanej akcji szczepień byłaby mimo wszystko możliwa. Jednocześnie oczekujemy na odpowiedź na pismo Prezydium KRASP, w którym zasugerowano potrzebę zaliczenia do grupy nauczycieli wszystkich pracowników uczelni (na to również zwróciliśmy uwagę w naszym wystąpieniu, gdyż organizując ewentualną akcję szczepień, musielibyśmy wiedzieć, od kogo należałoby przyjmować zgłoszenia).  

  O skutkach powyższych działań, po uzyskaniu odpowiedzi, zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni. 

  Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 

  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
   

  Zasady obowiązujące na terenie RP związku z pandemią COVID-19 (w tym kwestie wynagrodzenia w okresie izolacji i kwarantanny)

   Najważniejsze zmiany wynikające z treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

   1. Obszarem, w którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Osoba przekraczająca granicę kraju w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski jest poddawana obowiązkowej kwarantannie trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy, lecz bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
   3. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.
   4. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
   5. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.
   • Pracownik, który został poddany kwarantannie albo izolacji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
   • Informacja może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
   • Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie o której mowa w § 3a ust. 4a, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że pracownik wykonuje pracę w systemie zdalnym. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.
   • W takim przypadku pracownik, który został objęty kwarantanną i przechodzi chorobę bezobjawowo lub czuje się dobrze, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do DSP. Pracownik zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeśli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.
   • Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
   • Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:
    1)  wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; 2)  zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
    3)  sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
   • Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.
   • Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

   1)  spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; 2)  imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.