SZCZEPIENIA dla STUDENTÓW UŁ

  Szanowni Państwo,

  W związku z akcją szczepień, o której informowaliśmy na stronie głównej UŁ w dniu 4 maja, przedstawiamy zasady, dotyczące osób chcących się zaszczepić w ramach tej akcji:

  1. Do szczepień mogą zgłosić się studenci i doktoranci (w tym również zagraniczni) oraz słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
  2. Akcja szczepień zostanie przeprowadzona we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w lokalizacji wskazanej przez tę uczelnię (zależy to od liczby zgłoszeń; jeżeli ta liczba będzie znaczna, możliwe będzie również zaangażowanie w akcję innych podmiotów). Nie przewidujemy szczepień w naszych budynkach.
  3. Szczepienia będą realizowane w zależności od dostępności szczepionek i takim ich rodzajem, jaki w punkcie szczepień będzie w danym momencie dostępny (nie będzie możliwości wyboru szczepionki)
  4. Jeżeli dana osoba jest już zapisana na szczepienie, to:
  • gdy uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, student/doktorant/słuchacz jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się za pośrednictwem UŁ)
  • gdy uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (student/doktorant/słuchacz szczepi się za pośrednictwem UŁ)
  1. Jeżeli student/doktorant/słuchacz nie stawi się na szczepienie we wskazanym terminie, UŁ nie gwarantuje wyznaczenia mu kolejnego terminu.
  2. Informacje dotyczące szczepień będą wysyłane wyłącznie na posiadany przez studenta/doktoranta/słuchacza adres mailowy w domenie uni.lodz.pl lub na podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym nr telefonu.
  3. Uniwersytet Łódzki nie ma wpływu na organizację szczepień w punkcie szczepień.
  4. Rozważając możliwość zaszczepienia należy pamiętać, że osoby, które przeszły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (podawana jest 1 dawka); natomiast osoby, w przypadku których upłynęło już 6 miesięcy od pozytywnego testu, są traktowane jak osoby zdrowe.
  5. Wszelkie pytania związane z akcją szczepień prosimy kierować na e-mail: szczepieniastudenci@uni.lodz.pl
  6. Koordynatorem akcji szczepień w UŁ jest dr Jarosław Grabarczyk (z-ca Kanclerza UŁ).

   Jeżeli po zapoznaniu się z powyższymi zasadami chce się Pani/Pan zaszczepić, proszę wypełnić i odesłać do dnia 9 maja do godz. 24.00 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Link do formularza został przesłany Państwu pocztą elektroniczną na skrzynki w domenie uni.lodz.pl.

  SZCZEPIENIA dla PRACOWNIKÓW UŁ

   Szanowni Państwo,

   W związku z akcją szczepień, o której informowaliśmy na stronie głównej UŁ w dniu 4 maja, przedstawiamy zasady, dotyczące osób chcących się zaszczepić w ramach tej akcji:

   1. Pracownik (czyli osoba, połączona z Uł stosunkiem pracy), który chce się zaszczepić, może poprzez własny formularz zgłosić do zaszczepienia również członków najbliższej rodziny powyżej 18 roku życia (żona / mąż, dziecko / dzieci, partner / partnerka);
   2. Pracownik zatrudniony u kilku pracodawców zgłasza się do szczepienia tylko w jednym wybranym przez siebie zakładzie pracy przystępującym do akcji szczepień. Zasada ta dotyczy również członków rodziny pracownika;
   3. Małżeństwa zatrudnione w Uniwersytecie Łódzkim zgłaszają zamiar zaszczepienia osobno, z tym, że dziecko/dzieci mogą być zgłoszone tylko przez jednego pracownika;
   4. Akcja szczepień zostanie przeprowadzona we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w lokalizacji wskazanej przez tę uczelnię (zależy to od liczby zgłoszeń; jeżeli ta liczba będzie znaczna, możliwe będzie również zaangażowanie w akcję innych podmiotów). Nie przewidujemy szczepień w naszych budynkach.
   5. Szczepienia będą realizowane w zależności od dostępności szczepionek i takim ich rodzajem, jaki w punkcie szczepień będzie w danym momencie dostępny (nie będzie możliwości wyboru szczepionki);
   6. Jeżeli pracownik jest już zapisany na szczepienie, to:
   • gdy uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, student jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (pracownik nie szczepi się za pośrednictwem UŁ)
   • gdy uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, termin późniejszy zostanie automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się za pośrednictwem UŁ)
   1. Jeżeli pracownik nie stawi się na szczepienie we wskazanym terminie, UŁ nie gwarantuje wyznaczenia kolejnego terminu (dotyczy to także zgłoszonych członków rodziny);
   2. Informacje dotyczące szczepień będą wysyłane wyłącznie na posiadany przez pracownika adres mailowy w domenie uni.lodz.pl lub na podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym nr telefonu (to samo dotyczy informacji na temat szczepień zgłoszonych członków rodziny);
   3. Uniwersytet Łódzki nie ma wpływu na organizację szczepień w punkcie szczepień; 
   4. Rozważając możliwość zaszczepienia należy pamiętać, że osoby, które przeszły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (podawana jest 1 dawka); natomiast osoby, w przypadku których upłynęło już 6 miesięcy od pozytywnego testu, są traktowane jak osoby zdrowe;
   5. Wszelkie pytania związane z akcją szczepień prosimy kierować na e-mail: szczepieniapracownicy@uni.lodz.pl;
   6. Koordynatorem akcji szczepień w UŁ jest dr Jarosław Grabarczyk (z-ca Kanclerza UŁ).

   Jeżeli po zapoznaniu się z powyższymi zasadami chce się Pani/Pan zaszczepić, proszę wypełnić i odesłać do dnia 9 maja do godz. 24.00 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Link do formularza został przesłany Państwu pocztą elektroniczną na skrzynki w domenie uni.lodz.pl.

   Zgodnie z restrykcjami ogłoszonymi przez Rząd RP, wszelkie zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć praktycznych, prowadzone są na Uniwersytecie Łódzkim zdalnie. Decyzję o trybie zajęć podejmują dziekani.

   Szczegółowych informacji dotyczących trybu zajęć udzielają dziekanaty Wydziałów.

   Komunikat Rektor UŁ – Letnia sesja egzaminacyjna

    Komunikat Rektor UŁ – Organizacja kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

     Zasady obowiązujące na terenie RP związku z pandemią COVID-19 (w tym kwestie wynagrodzenia w okresie izolacji i kwarantanny)

      Najważniejsze zmiany wynikające z treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

      1. Obszarem, w którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
      2. Osoba przekraczająca granicę kraju w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski jest poddawana obowiązkowej kwarantannie trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy, lecz bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
      3. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.
      4. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
      5. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.
      • Pracownik, który został poddany kwarantannie albo izolacji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
      • Informacja może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
      • Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie o której mowa w § 3a ust. 4a, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że pracownik wykonuje pracę w systemie zdalnym. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.
      • W takim przypadku pracownik, który został objęty kwarantanną i przechodzi chorobę bezobjawowo lub czuje się dobrze, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do DSP. Pracownik zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeśli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.
      • Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
      • Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:
       1)  wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; 2)  zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
       3)  sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
      • Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.
      • Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

      1)  spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; 2)  imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.