Procedury – nauczyciele

Drodzy Pracownicy,

działając odpowiedzialnie w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2, nieustannie dążymy do zminimalizowania ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie szeregu działań zapobiegawczych mających na celu najwyższe dobro, jakim jest dbanie o siebie i innych.

W poszczególnych panelach przedstawiamy wskazówki dla pracowników, dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego na Uniwersytecie Łódzkim.

Polityka bezpieczeństwa jest poddawana regularnym przeglądom przez zespół do spraw zarządzania kryzysowego w związku z pandemią COVID-19.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres covid19@uni.lodz.pl

Tryb pracy i kształcenia

  Organizacja pracy:

  • Świadczenie pracy przez pracowników naukowych, dydaktycznych, naukowo-technicznych odbywa się w UŁ w trybie mieszanym, tj. stacjonarnie w miejscu wykonywania pracy z zachowaniem rygorów sanitarnych i zasad dystansu społecznego oraz zdalnie – w innych miejscach za pomocą dostępnych narzędzi komunikacji na odległość.
  • Za zorganizowanie pracy danej jednostki odpowiada jej kierownik.
  • Przy organizacji pracy jednostki w systemie rotacyjnym należy uwzględnić potrzeby pracowników z grupy podwyższonego ryzyka (min. pracownicy 60+ i przewlekle chorzy).
  • Polecamy lekturze materiał – Praca zdalna – poradnik oraz Wytyczne do pracy zdalnej
  • Kierownik jednostki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego oraz Działu Spraw Pracowniczych o wystąpieniu okoliczności, które zagrażają ciągłości pracy jednostki.

  Organizacja kształcenia

  Ponieważ Łódź znalazła się w strefie czerwonej zakażeń COVID-19, zgodnie z regulacjami przedstawionymi przez rząd, wszelkie zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć praktycznych, na Uniwersytecie Łódzkim są prowadzone w formie zdalnej. W związku z tym przygotowaliśmy następujące instrukcje:

  Decyzję o trybie zajęć podejmują dziekani.

  Organizacja spotkań:

  • Zaleca się ograniczenie kontaktów osobistych i organizowanie spotkań za pomocą środków komunikacji na odległość.
  • Polecamy instrukcję Tworzenie wideokonferencji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
  • W przypadku konieczności organizacji spotkań w budynkach UŁ uczestnicy spotkania zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w tym: posiadania maseczek/przyłbic, dezynfekcji rąk oraz zachowania zalecanego dystansu społecznego.
  • Organizator spotkania sporządza imienną listę osób uczestniczących w spotkaniu i przekazuje ją do administratora obiektu.

  Obieg dokumentów i korespondencji:

  • Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy i korzystanie z elektronicznych form komunikacji – służbowej poczty pracowniczej, portalu pracowniczego, usług dostępnych w pakiecie Microsoft Office 365 i innych wykorzystywanych w UŁ systemów informatycznych.
  • Korespondencję wewnętrzną w UŁ należy prowadzić tylko w wersji elektronicznej, z wyłączeniem dokumentów wymaganych w wersji papierowej. o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 158 Rektora UŁ z dnia 20.08.2020 r. w sprawie obiegu dokumentów i zasad postępowania z dowodami księgowymi UŁ. W przypadku, gdy konieczne jest przekazanie dokumentów w formie papierowej, należy zorganizować to tak, aby – w miarę możliwości – przekazywać je łącznie, w celu jak najrzadszego kontaktu pomiędzy pracownikami.
  • W przypadku przesyłania w ramach korespondencji elektronicznej plików zawierających dane osobowe, dostęp do nich należy zabezpieczyć hasłem. Hasło pozwalające na dostęp do pliku lub archiwum należy przekazać osobnym kanałem komunikacji.
  • Dokumentów (przesyłek) wpływających do Uniwersytetu nie przekazuje się bezpośrednio adresatowi, lecz pozostawia w wyznaczonym miejscu na co najmniej 24 godziny. W razie konieczności natychmiastowego przekazania, należy odkazić je płynem dezynfekującym.

  Budynki UŁ

   W budynkach Uniwersytetu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz osoby, które nie miały kontaktu z przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

   Każdy pracownik lub interesant zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco informacji podawanych przez władze Uniwersytetu, władze państwowe i służby sanitarne, dotyczące zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

   W budynkach należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

   • zasłanianie nosa i ust maseczką (chirurgiczną lub materiałową) podczas przemieszczania się w budynku lub pomiędzy budynkami;
   • regularne mycie (dezynfekowanie) rąk, w szczególności podczas wejścia do budynku;
   • zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od rozmówcy;
   • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami obiektu;
   • ograniczenie korzystania z wind;
   • częste wietrzenie pomieszczeń;
   • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni i przedmiotów często dotykanych;
   • wyłączenie z użycia klimatyzatorów przenośnych i systemu klimatyzacji oraz suszarek do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne, lub nie jest używany do ogrzewania budynku);
   • „pomieszczenie izolacji” (przeznaczone dla osób z objawami zakażenia wirusem SARS-COV-2).
   • dokonanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku Uniwersytetu;  
   • zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby; 
   • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi osobami; 
   • dezynfekowanie rąk (zwłaszcza przy wejściu do budynku i przy jego opuszczaniu) przy wykorzystaniu aplikatorów płynów dezynfekujących, zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych); 
   • regularne mycie rąk; 
   • ograniczanie korzystania z wind; 
   • częste wietrzenie pomieszczeń; 
   • częste dezynfekowanie powierzchni (zwłaszcza wspólnych) oraz sanitariatów;
   • wyłączanie z użycia klimatyzatory przenośne i systemy klimatyzacji oraz suszarki do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne); 
   • wyrzucanie zużytych środków ochrony indywidualnej (maseczek i rękawiczek) do oznaczonych pojemników; 
   • stosowanie rękawiczek przez pracowników wykonujących operacje z dokumentami, przesyłkami; 
   • dezynfekowanie przedmiotów, których w krótkim czasie dotykały inne osoby; 
   • wyznaczenie w każdym budynku „pomieszczenia izolacji”; 
   • wyznaczenie granica stref bezpiecznych dla interesantów, zwłaszcza w punktach przyjęć; 
   • wyznaczenie oddzielnego wejścia do budynku dla pracowników oraz oddzielnego dla interesantów. 

   Szczególne zasady bezpieczeństwa pracy w trybie stacjonarnym:

   • Pracownicy wchodzący do budynku UŁ zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.
   • W budynkach UŁ obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, za wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę w pokoju sam.
   • Odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy nie może być mniejsza niż 1,5 m. W przypadku, gdy jest to niemożliwe wprowadzony zostaje rotacyjny system pracy lub stosowane są ekrany/przesłony ochronne.
   • Osoby świadczące pracę w obiektach UŁ mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej oraz środków dezynfekujących.
   • Kierownicy jednostek zobowiązani są do propagowania dobrych praktyk sanitarnych oraz egzekwowania obowiązującego reżimu sanitarnego.

   Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

   Zmiany w zasadach funkcjonowania budynków

   Kancelaria UŁ w budynku Rektoratu przy ul. Narutowicza 68 pracuje w godz. 8.30–13.00, tel. 42 635 4064 

   CWFiS ul. Styrska 24/26 – nie prowadzi zajęć komercyjnych oraz dla studentów/doktorantów (do odwołania) 

   CSK ul. Rogowska 26 i 35 – działalność noclegowa/usługowa prowadzona jest w reżimie obowiązującym dla tego typu obiektów –  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe 

   Wyjazdy krajowe i zagraniczne

    Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

     Środki ochronne i organizacyjne

     Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników i uczestników studiów jest najważniejsze. Środki ochronne są stosowane w trakcie przebywania w budynkach uczelni i obejmują:

     • obowiązek zakrywania ust i nosa;
     • przestrzenie zapewniające zachowanie zalecanego przez rząd dystansu społecznego;
     • ekrany ochronne w obszarach, w których zachowanie dystansu społecznego jest trudniejsze do utrzymania;
     • środki do mycia i dezynfekcji rąk (mydło w płynie w sanitariatach oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków i na ich terenie);
     • programy regularnego czyszczenia i dezynfekcji: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i badawcze, pomieszczeń administracyjnych, powierzchni ogólnodostępnych (np. korytarzy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wind, powierzchni wspólnych typu klamki, włączniki;
     • odpowiednią wentylację pomieszczeń;
     • pomieszczenia do izolacji (jedno w każdym obiekcie);
     • wdrożenie wyraźnego oznakowania budynków / pomieszczeń / powierzchni PRZYKŁADOWE PROJEKTY STOSOWANE W UŁ;
     • wdrożenie wsparcia psychologicznego.

     mmm

     Sprawy pracownicze