Zgodnie z rekomendacjami MNiSW mogą być realizowane zdalnie. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można je uznać za zaliczone, można też je przenieść na inny semestr/rok studiów.