Egzamin pisemny, ustny lub dyplomowy zgodnie z zarządzeniem może być rejestrowany przez wykładowcę, a student nie składa w tym zakresie oświadczenia. Student, który nie godzi się na rejestrację, może być niedopuszczony do egzaminu.