Start/FAQ – nauczyciele

Poniżej umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kształcenie zdalne (2)

Władzie UŁ w oparciu o obowiązujące przepisy rządowe nie rekomendują powrotu do zajęć stacjonarnych w semestrze letnim. Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ w semestrze letnim tryb zajęć prowadzonych na uczelni nie ulegnie zmianie. 

W związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

„Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.” https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Load More

Prowadzenie badań naukowych (1)

Na dziś (05.11.2020 r.) jest to możliwe, pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. współpracy zagranicznej UŁ, który indywidualnie rozpatruje sprawy wyjazdów zagranicznych pracowników naszej uczelni. Mając taką zgodę, należy jednak – decydując się na odbycie wyjazdu – uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Kwestia wyjazdów zagranicznych została uregulowana w Zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)

Load More

Sesja, zaliczenia, egzaminy i obrony (10)

Jeżeli na terminie poprawkowym student ma wątpliwości, co do zachowania procedur przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z Regulaminem Studiów może wnieść do dziekana swojej jednostki wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 

Tak. 

Szczegółowe zasady podane są w uchwałach Rady Wydziału konkretnej jednostki. Od niektórych decyzji administracyjnych, przesyłanych studentom pisemnie, obowiązuje termin odwołania podany w dokumencie. Jest on nieprzekraczalny. Odwołanie musi mieć charakter pisemny. 

Tak, egzaminy odbędą się. Obejmują one wszystkie treści kształcenia, które umieszczone są na stronie przedmiotu w USOS. 

Pojawiające się problemy techniczne, np. wynikające z przepustowości łącza internetowego, są w pełni zrozumiałe. Dlatego zawsze warto ustalić z egzaminatorami zasady udziału w egzaminach. 

W obecnej sytuacji prawo nie przewiduje takiej możliwości.  

Student musi posiadać konto pocztowe w domenie UŁ oraz aktualne zdjęcie w USOS. Przez cały czas trwania egzaminu musi udostępniać obraz z kamery internetowej i dźwięk z głośnika. Egzaminator może również zażądać udostępnienia pulpitu zdalnego oraz obrazu pomieszczenia, w którym student odbywa egzamin. 

Wszystkie zaliczenia i egzaminy będą odbywały się zdalnie. Procedury ujęte są w Zarządzeniu Rektora nr 78. Niezbędnym warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie aktualnego zdjęcia w USOSie, które pozwoli na identyfikację studenta. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne. Nie jest wymagane potwierdzanie ich ważności.

O możliwości korzystania z laboratoriów decyduje dziekan wydziału, dlatego z nim należy się w tej sprawie skontaktować.

Load More

Organizacja pracy (8)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 rozdział 3a określa osoby należące do grup „0” i „1”. Zgodnie z par. 28a ust. 1 pkt 11, stwierdza się, że pod pojęciem nauczycieli akademickich, którzy wchodzą w skład grupy „1”, rozumie się nauczycieli zatrudnionych w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia. Wynika z tego, że inni pracownicy uczelni (np. administracja, obsługa, bibliotekarze), nie są – według obecnego stanu prawnego – zaliczeni do grupy 1, jeżeli chodzi o kolejność szczepień.

Szczepienia kadry dydaktycznej UŁ rozpoczęły się. Niektórzy pracownicy zostali już zaszczepieni; innym wyznaczane są terminy, często bardzo nieodległe. Prosimy o bieżące odpowiadanie na przychodzące powiadomienia smsowe, telefoniczne i mailowe.

Jeśli jeden z domowników jest poddany kwarantannie, a nie jest osobą zakażoną, to nie ma to wpływu na aktywność pozostałych domowników. Jeśli zaś jeden z domowników ma pozytywny test na COVID-19, to osoby współzamieszkujące są automatycznie kierowane na kwarantannę. O przebywaniu na kwarantannie należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego (ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon). 

Za zorganizowanie pracy jednostki odpowiada jej kierownik, ustalając harmonogram pracy na dany miesiąc. Z tego harmonogramu (który podlega zatwierdzeniu odpowiednio przez dziekana lub kanclerza) wynika, kto i w jakim czasie pracuje zdalnie lub stacjonarnie. W razie potrzeby harmonogram może być zmieniany  

Natomiast w przypadku odbywania kwarantanny pracownik (o ile przychodzi chorobę bezobjawowo lub czuje się dobrze), może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do Działu Spraw Pracowniczych UŁ. 

Podstawą do wypłaty za okres przebywania na kwarantannie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny (w załączeniu wzór oświadczenia opracowany przez Dział Spraw Pracowniczych UŁ). Wynagrodzenie chorobowe wynosi wówczas 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że pracownik wykonuje pracę w systemie zdalnym. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.

OŚWIADCZENIE o odbyciu obowiązkowej kwarantanny/izolacji domowej do złożenia w zakładzie pracy

Pracownik objęty kwarantanną, o ile nie wykazuje oznak chorobowych lub czuje się dobrze, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do Działu Spraw pracowniczych. Otrzymanie zgody na pracę zdalną oznacza zachowanie prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeśli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby (80% podstawy wynagrodzenia).

Pracownik, który został poddany kwarantannie albo izolacji, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego. Informacja może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Pracownika UŁ obowiązują w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z nimi obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) –

a.      I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),

b.      II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Load More

Budynki UŁ (2)

Jeżeli jakieś zajęcia odbywają się stacjonarnie, muszą być zorganizowane tak, aby w trakcie ich trwania zachowany był przynajmniej 1.5 m dystans pomiędzy uczestnikami zajęć.  W budynkach UŁ zapewniony jest także dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką (chirurgiczną lub materiałową).

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

Load More

Biblioteki (1)

Zasady korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zostały uregulowane w Komunikacie Dyrektora Biblioteki z dnia 21.09.2020 zgodnie z zasadami reżimu obowiązującymi dla tego typu obiektu –  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/biblioteki

Load More

Wyjazdy zagraniczne (2)

W związku z zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) z dnia 08.09.2020 r. dopuszcza się możliwość zagranicznych wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. 

Na etapie ubiegania się o wyjazd Erasmus+ oraz przed samym wyjazdem zagranicznym, studenci i pracownicy UŁ zobowiązani są do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi restrykcji sanitarnych oraz przestrzegania przepisów i zaleceń władz w Polsce i w kraju wyjazdu. Realizacja mobilności będzie możliwa dopiero po uzyskaniu przez osobę zakwalifikowaną do wyjazdu indywidualnej zgody na wyjazd od Prorektora ds. współpracy z zagranicą.

Na dziś (05.11.2020 r.) jest to możliwe, pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. współpracy zagranicznej UŁ, który indywidualnie rozpatruje sprawy wyjazdów zagranicznych pracowników naszej uczelni. Mając taką zgodę, należy jednak – decydując się na odbycie wyjazdu – uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Kwestia wyjazdów zagranicznych została uregulowana w Zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)

Load More

Szczepienia (11)

Na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel będzie do pobrania – po przyjęciu drugiej dawki szczepionki – kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie. O wydruk kodu QR możesz również poprosić punkt szczepień.

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-karty szczepień w systemie e-zdrowie (P1). Informację o przyjętych kolejnych dawkach szczepień znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta

Wybrane pytania i odpowiedzi pochodzą ze strony:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi – dostęp 10.03.2021

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciw-covid-19-pytania-pacjentow – dostęp 10.03.2021

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi –dostęp 10.03.2021

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, które ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Internetowe Konto Pacjenta — pytania i odpowiedzi: czemu służy, co oferuje, jak z niego korzystać, czyli podstawowe informacje o Internetowym Koncie Pacjenta w przyjaznej formie pytań i odpowiedzi

Skierowanie jest ważne 90 dni od daty wystawienia, ale jeśli umówisz się na wizytę wtedy, gdy jeszcze będzie ważne, to automatycznie ważność e-skierowania zostanie przedłużona aż do zakończenia cyklu szczepienia.

E-skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta jest dostępne od momentu jego wystawienia. Jeśli więc pacjent spełnia kryterium wieku lub zawodu, przy czym w tym drugim wypadku należało być zgłoszonym do szczepienia przez pracodawcę, to znajdzie tam swoje e-skierowanie na szczepienie. Na e-skierowaniu jest link do e-rejestracji.

Tak jak po podaniu jakiegokolwiek leku mogą się pojawić objawy niepożądane, tak również i po szczepieniu mogą one wystąpić. W przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu po szczepieniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem, i poinformować o odbytym szczepieniu.

Informacja będzie dostępna m.in. na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego, po przyjęciu drugiej dawki wystawiane są kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym.

Dostępna jest aplikacja „Zaszczepieni”, która umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto pokazuje nam kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje. Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.

Aplikacja działa offline, a połączenia z Internetem potrzebuje jedynie w przypadku aktualizacji programu. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć tutaj.​​​​​


Aplikacja „Zaszczepieni” jest do pobrania w Google Play i App Store.

Można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki. Jednak już po pierwszym szczepieniu – nie można dokonać zmiany. Wynika to z konieczności podania drugiej dawki szczepionki, która pochodzi od tego samego producenta. W sytuacji konieczności zmiany drugiego terminu szczepienia należy bezpośrednio skontaktować się w wybranym punktem szczepień.

Należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania szczepionki.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 rozdział 3a określa osoby należące do grup „0” i „1”. Zgodnie z par. 28a ust. 1 pkt 11, stwierdza się, że pod pojęciem nauczycieli akademickich, którzy wchodzą w skład grupy „1”, rozumie się nauczycieli zatrudnionych w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia. Wynika z tego, że inni pracownicy uczelni (np. administracja, obsługa, bibliotekarze), nie są – według obecnego stanu prawnego – zaliczeni do grupy 1, jeżeli chodzi o kolejność szczepień.

Szczepienia kadry dydaktycznej UŁ rozpoczęły się. Niektórzy pracownicy zostali już zaszczepieni; innym wyznaczane są terminy, często bardzo nieodległe. Prosimy o bieżące odpowiadanie na przychodzące powiadomienia smsowe, telefoniczne i mailowe.

Load More

Sprawy ogólne (5)

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie rządowej.

Istnieje również możliwość zapisu telefonicznego, zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.

Tak, jeśli prowadzą zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych lub w ramach obowiązku dydaktycznego. Tacy doktoranci powinni być najpierw zarejestrowani w systemie POL-on w module „Pracownicy”.

Szczegółowe informacje podano na stronie MEiN.

Stacjonarnie mogą odbywać się tylko zajęcia praktyczne, prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Decyzję w tym zakresie podejmują dziekani wydziałów. 

Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ, umieszczonym na stronie uczelni, Uniwersytet Łódzki nie może przeprowadzać na swoim terenie zorganizowanych szczepień. 

Władzie UŁ w oparciu o obowiązujące przepisy rządowe nie rekomendują powrotu do zajęć stacjonarnych w semestrze letnim. Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ w semestrze letnim tryb zajęć prowadzonych na uczelni nie ulegnie zmianie. 

Load More