Procedury – studenci/doktoranci/słuchacze

Drodzy Studenci,

działając odpowiedzialnie w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2, nieustannie dążymy do zminimalizowania ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie szeregu działań zapobiegawczych mających na celu najwyższe dobro, jakim jest dbanie o siebie i innych.

W poszczególnych panelach przedstawiamy wskazówki dla studentów, dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego na Uniwersytecie Łódzkim.

Polityka bezpieczeństwa jest poddawana regularnym przeglądom przez zespół do spraw zarządzania kryzysowego w związku z pandemią COVID-19.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres covid19@uni.lodz.pl

Tryb kształcenia

  Budynki UŁ

   W budynkach Uniwersytetu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz osoby, które nie miały kontaktu z przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

   Każdy pracownik lub interesant zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco informacji podawanych przez władze Uniwersytetu, władze państwowe i służby sanitarne, dotyczące zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

   W budynkach należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

   • zasłanianie nosa i ust maseczką (chirurgiczną lub materiałową) podczas przemieszczania się w budynku lub pomiędzy budynkami;
   • regularne mycie (dezynfekowanie) rąk, w szczególności podczas wejścia do budynku;
   • zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od rozmówcy;
   • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami obiektu;
   • ograniczenie korzystania z wind;
   • częste wietrzenie pomieszczeń;
   • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni i przedmiotów często dotykanych;
   • wyłączenie z użycia klimatyzatorów przenośnych i systemu klimatyzacji oraz suszarek do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne, lub nie jest używany do ogrzewania budynku);
   • „pomieszczenie izolacji” (przeznaczone dla osób z objawami zakażenia wirusem SARS-COV-2).
   • dokonanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku Uniwersytetu;  
   • zachowanie bezpiecznej, co najmniej 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby; 
   • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z innymi osobami; 
   • dezynfekowanie rąk (zwłaszcza przy wejściu do budynku i przy jego opuszczaniu) przy wykorzystaniu aplikatorów płynów dezynfekujących, zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych); 
   • regularne mycie rąk; 
   • ograniczanie korzystania z wind; 
   • częste wietrzenie pomieszczeń; 
   • częste dezynfekowanie powierzchni (zwłaszcza wspólnych) oraz sanitariatów;
   • wyłączanie z użycia klimatyzatory przenośne i systemy klimatyzacji oraz suszarki do rąk (o ile system klimatyzacji nie jest niezbędny w budynkach, w których prowadzone są prace laboratoryjne); 
   • wyrzucanie zużytych środków ochrony indywidualnej (maseczek i rękawiczek) do oznaczonych pojemników; 
   • dezynfekowanie przedmiotów, których w krótkim czasie dotykały inne osoby; 
   • wyznaczenie w każdym budynku „pomieszczenia izolacji”; 
   • wyznaczenie granica stref bezpiecznych dla interesantów, zwłaszcza w punktach przyjęć; 
   • wyznaczenie oddzielnego wejścia do budynku dla pracowników oraz oddzielnego dla interesantów. 

   Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

   Zmiany w zasadach funkcjonowania budynków

   CWFiS ul. Styrska 24/26 – nie prowadzi zajęć komercyjnych oraz dla studentów/doktorantów (do odwołania) 

   CSK ul. Rogowska 26 i 35 – działalność noclegowa/usługowa prowadzona jest w reżimie obowiązującym dla tego typu obiektów –  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe 

    

   Wyjazdy krajowe i zagraniczne

    Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

     Środki ochronne w budynkach i akademikach UŁ

     Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników i uczestników studiów jest najważniejsze. Środki ochronne są stosowane w trakcie przebywania w budynkach uczelni i obejmują:

     • obowiązek zakrywania ust i nosa;
     • przestrzenie zapewniające zachowanie zalecanego przez rząd dystansu społecznego;
     • ekrany ochronne w obszarach, w których zachowanie dystansu społecznego jest trudniejsze do utrzymania;
     • środki do mycia i dezynfekcji rąk (mydło w płynie w sanitariatach oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków i na ich terenie);
     • programy regularnego czyszczenia i dezynfekcji: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i badawcze, pomieszczeń administracyjnych, powierzchni ogólnodostępnych (np. korytarzy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wind, powierzchni wspólnych typu klamki, włączniki;
     • odpowiednią wentylację pomieszczeń;
     • pomieszczenia do izolacji (jedno w każdym obiekcie);
     • wdrożenie wyraźnego oznakowania budynków / pomieszczeń / powierzchni PRZYKŁADOWE PROJEKTY STOSOWANE W UŁ;
     • wdrożenie wsparcia psychologicznego.

     Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i zasad korzystania z akademików UŁ w dobie pandemii podane są w zakładce Start/FAQ.

     Informacje ZUS

      Informacja ZUS dotycząca świadczeń z powodu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłku opiekuńczego:

      Informacja zamieszczona na stronie internetowej ZUS o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji , dotycząca ustalenia uprawnień do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

      Dokumenty do pobrania:

      OŚWIADCZENIE o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (kliknij)

      OŚWIADCZENIE o odbywaniu kwarantanny przez osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu uzyskania zasiłku chorobowego (kliknij)      Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

      Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

      Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
      Ważne! Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.


      Przypominamy też, że aby otrzymać zasiłek z ZUS, trzeba złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy (tak samo jak po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego).

      mmm

      Procedury dotyczące kwarantanny oraz wynagrodzenia chorobowego podano w Zasadach obowiązujących na terenie RP w związku z pandemią COVID-19.

      Wsparcie psychologiczne

       Zgodnie z zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wsparcie udzielane jest studentom/doktorantom/kandydatom przede wszystkim w formie usług zdalnych, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie wymagających bezpośredniego kontaktu ze specjalistą, spotkanie w budynku ACW UŁ jest możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

       Informacje organizacyjne

       Żeby skorzystać ze wsparcia specjalistów w ramach działalności Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ należy ZAREJESTROWAĆ SIĘ:

       • Studenci/doktoranci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinni przesłać na adres acw@uni.lodz.pl skany wszystkich stron aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz podpisanego odręcznie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ACW UŁ
       • Studenci/doktoranci, którzy doświadczają trudności psychologicznych lub edukacyjnych, a nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinni przesłać w formie skanu na adres acw@uni.lodz.pl wypełniony i własnoręcznie podpisany FORMULARZ REJESTRACYJNY ACW UŁ

       Najważniejsze informacje i kontakty:

       1. Indywidualne konsultacje z psychologiem:

       Wszyscy studenci/doktoranci UŁ doświadczający trudności psychologicznych, mogą korzystać z indywidualnego wsparcia. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do wybranego psychologa:

       lub do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ (acw@uni.lodz.pl).

       2. Opinia w sprawie dostosowania procesu dydaktycznego, w tym – alternatywne formy zaliczeń i egzaminów:

       3. Alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ:swfis@uni.lodz.pl

       Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ akceptuje orzeczenia o niepełnosprawności, jednocześnie proponując studentom zajęcia rehabilitacji ruchowej. Oferta ta skierowana jest do wszystkich studentów niepełnosprawnych w całym toku studiów.

       4. Doradztwo edukacyjne:

       konsultant edukacyjny, Agnieszka Piestrzeniewicz agnieszka.piestrzeniewicz@uni.lodz.pl

       5. Indywidualna Organizacja Studiów (IOS):

       IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć i sesji egzaminacyjnej i dotyczy, m.in. uczestniczenia w zajęciach, form zaliczania przedmiotów czy zdawania egzaminów. Zasady przyznawania IOS określa §34 Regulamin Studiów UŁ. O przyznaniu IOS decyduje Dziekan. Studenci/doktoranci UŁ posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą starać się o rekomendacje Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych.

       6. Tłumacz języka migowego:

       7. Transport:

       8. Wypożyczalnia sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnościami:

       Wniosek o wypożyczenia sprzętu dostępny jest na stronie: http://acw.uni.lodz.pl/do-pobrania

       9. Szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego:

       10. Punkt konsultacyjno-informacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień: 

       11. Coaching indywidualny w języku polskim i angielskim:

       12. Coaching grupowy: anna.gutowska@uni.lodz.pl